Skip to main content
Homepage » Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Download pdf

1 Toepasselijkheid
1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst ter zake van door Safety Speakers uit te brengen adviezen of te verrichten diensten,
voor zover daarvan niet schriftelijk is afgeweken in onderlinge overeenstemming tussen Safety
Speakers en de opdrachtgever.
1.2 Alle artikelen zijn van toepassing. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van (delen van)
deze overeenkomst zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen
is overeengekomen.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een aanbieding of prijsopgave van het Safety Speakers dient te worden aangemerkt als een
uitnodiging aan potentiële opdrachtgevers tot het uitbrengen van een opdracht.
2.2 Aanbiedingen van Safety Speakers zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 60 dagen.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Safety Speakers van een opdracht van de
opdrachtgever of door uitvoering van de overeengekomen opdracht door Safety Speakers.
2.4 Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de in de schriftelijke aanbieding opgenomen
omschrijving van de werkzaamheden. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de
overeenkomst zijn slechts bindend nadat dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de
bestaande overeenkomst wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, dit alleen
kunnen indien Safety Speakers deze wijzigingen aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor
verschuldigde kosten vergoedt.

3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding
vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet realiseerbaar blijkt.
3.2 Indien overschrijding van de termijn dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden
gemeld.
3.3 De opdrachtgever is gehouden de voor de overeenkomst benodigde gegevens en documenten op een
adequate wijze te verstrekken.
3.4 Safety Speakers is bevoegd, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het projectteam
dat voor de uitvoering van de overeenkomst wordt ingezet, te wijzigen.

4 Vertrouwelijkheid
4.1 Safety Speakers is verplicht tot geheimhouding van de van opdrachtgever ontvangen gegevens die
als vertrouwelijk zijn medegedeeld, of waarvan Safety Speakers het vertrouwelijke karakter
redelijkerwijs mag begrijpen.
4.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover Safety Speakers tot openbaarmaking is
verplicht op grond van de wet, de regels van enige beurs of een uitspraak van de rechter of een
ander bevoegd overheidsorgaan.
4.3 De geheimhouding geldt voor een termijn van 5 jaar na afronding van de opdracht.
4.4 Onder de werking van dit artikel vallen niet de gegevens die reeds bij Safety Speakers bekend waren
voorafgaand aan het verlenen van de opdracht, dan wel legaal verkregen zijn van een derde partij
of partijen of onafhankelijk door Safety Speakers zijn vergaard, dan wel (publiek) bekend zijn of
worden, welke bekendheid niet het gevolg is van een handelwijze of nalatigheid van Safety
Speakers.
4.5 De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen,
van wier diensten Safety Speakers gebruikmaakt bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij te
dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op
de hoogte is.
4.6 Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Safety Speakers minstens de ter zake geldende
wettelijke bepalingen in acht. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Safety Speakers
minstens de ter zake geldende wettelijke bepalingen in acht.
4.7 Eén (elektronische) kopie van alle documenten die betrekking hebben op de uitgevoerde opdracht
wordt bewaard voor juridische, IT- en wetgeving- en toezichtdoeleinden.

5. Rechten op resultaten
5.1 De opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de overeenkomst,
zoals door Safety Speakers aan de opdrachtgever geleverd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.2 Safety Speakers behoudt zich alle intellectuele en auteursrechtelijke eigendomsrechten en dergelijke
voor met betrekking tot de door haar verschafte of geleverde producten of diensten.
5.3 Zaken en producten die Safety Speakers aan opdrachtgever levert, blijven zijn eigendom totdat alle
aan Safety Speakers verschuldigde bedragen, inclusief die voor verrichte werkzaamheden, door
opdrachtgever zijn voldaan.
5.4 Gebruik c.q. het ter beschikking stellen door opdrachtgever aan derden van het verschafte en
geleverde zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, zonder voorafgaande toestemming van Safety
Speakers, is niet toegestaan.

6. Annulering en verplaatsing
6.1 Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd zullen de reeds gemaakte kosten
worden gedeclareerd. Indien van toepassing geldt in aanvulling daarop artikel 6.2.
6.2 Bij verplaatsing of annulering van een overeengekomen opleiding, trainings- of oefendatum geldt het
volgende. Bij verplaatsing of annulering binnen 10 werkdagen voor de uitvoeringsdatum brengt
Safety Speakers 100% van de uitvoeringskosten (‘gereserveerde trainingscapaciteit’) in rekening.
Tussen vier en twee weken voor de uitvoeringsdatum brengt Safety Speakers 50% van de
uitvoeringskosten in rekening. De uitvoering van de verplaatste activiteit dient plaats te vinden
binnen 6 maanden na de oorspronkelijke uitvoeringsdag. In alle andere gevallen behoudt Safety
Speakers zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen.
6.3 Bij annulering van een individuele (‘open’) inschrijving voor een opleidings-, trainings- of
oefenactiviteit geldt het volgende. Annulering betreft het opheffen van de aanmelding of het niet
deelnemen aan één van de trainingsdagen (tenzij inhalen mogelijk is op de betreffende training),
door de deelnemer. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling:
Na schriftelijke bevestiging door Safety Speakers van uw aanmelding voor een training heeft u 14
werkdagen bedenktijd waarbinnen u kosteloos zonder opgaaf van reden uw aanmelding kunt
annuleren.
Tot 28 werkdagen vóór aanvang van de eerste trainingsdag kunt u zonder kosten schriftelijk annuleren.
Bij annulering gelijk aan of korter dan 28 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt
100% van de trainingsprijs in rekening gebracht (exclusief arrangementskosten).
Bij annulering gelijk aan of korter dan 8 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag worden ook
de arrangementskosten in rekening gebracht.
Deze annuleringsregeling vervalt wanneer een andere medewerker van uw organisatie in uw plaats
deelneemt.
6.4 Opdrachtgevers (consumenten) hebben te allen tijde het recht om binnen 14 dagen na
totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst te annuleren zonder kosten en zonder
opgaaf van redenen.

7. Tussentijdse beëindiging
7.1 Beide partijen hebben binnen de kaders van deze overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig
tussentijds te beëindigen. Zulks een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te worden
aangezegd. Safety Speakers zal van deze bevoegdheid alleen gebruikmaken, indien als gevolg van
feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de overeenkomst in
redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
7.2 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt, overgaat
tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen, heeft Safety Speakers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig
aan Safety Speakers toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze
gevallen is elke vordering van Safety Speakers ten laste van de opdrachtgever direct en volledig
opeisbaar.
7.3 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk, indien hierin in de overeenkomst
uitdrukkelijk is voorzien.
7.4 Indien de opzegging geschiedt door de opdrachtgever heeft Safety Speakers recht op vergoeding van
de inmiddels gemaakte kosten tegen de in de overeenkomst vastgestelde prijs en/of de geldende
tariefstelling, en een opslag voor winstderving.
7.5 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook ingeval de overeenkomst hierin niet voorziet,
mogelijk indien Safety Speakers niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichtingen uit de
overeenkomst, echter niet nadat de opdrachtgever dienaangaande een schriftelijk en aangetekend
bericht heeft gestuurd waarin Safety Speakers gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid
wordt gesteld alsnog zijn verplichtingen na te komen.

8. Prijs, tarieven en betaling
8.1 De aanbieding kan plaatsvinden op basis van “vaste prijs” of op basis van “nacalculatie”. Is in de
aanbieding een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in
de aanbieding geen “vaste prijs” opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis
van nacalculatie volgens de bij Safety Speakers gebruikelijke tarieven en methoden. Is in de
aanbieding een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een
vrijblijvende schatting van de kosten.
8.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Safety Speakers in de aanbieding, opdrachtbevestigingen en/of
overeenkomsten genoemde bedragen exclusief (omzet)belasting en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd.
8.3 De opdrachtgever is verplicht tot betaling in euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf
schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4 Ingeval in de overeenkomst geen nadere afspraken staan vermeld over de betalingscondities gelden
onderstaande regels:
vaste prijs: 50% bij aanvang van de opdracht, 50% na afloop van de opdracht;
nacalculatie: maandelijkse rekening achteraf.
8.5 Safety Speakers is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de hoogte van zijn tarieven en kosten te
wijzigen. Gewijzigde tarieven en kosten gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd
behoudens andersluidende afspraak.
8.6 Bij een overeenkomst met een looptijd langer dan een jaar of als er sprake is van een ononderbroken
voortzetting van overeenkomsten die tezamen een looptijd van een jaar te boven gaan, zal – tenzij
schriftelijke anders overeengekomen – het uurtarief van Safety Speakers of de overeengekomen
prijs jaarlijks per 1 januari ten minste worden aangepast aan het loonindexcijfer voor financiële
instellingen en zakelijke dienstverlening. Dit geldt niet voor opdrachten met een fixed fee
projectprijs.
8.7 Betalingen dienen door de opdrachtgever te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
Het bestaan van vermeende vorderingen, claims en/of reclames jegens Safety Speakers of de
groep van ondernemingen ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij
overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever aan Safety Speakers een rente over
het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, welke gelijk is aan het vanaf dat moment geldende
officiële ECB Euro depositorente verhoogd met 3,75%, berekend vanaf de dag(en) dat de
betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat
hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
8.8 Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten zullen tenminste € 250,00 bedragen welke
geheel voor rekening van opdrachtgever komen indien diens tijdige en/of volledige betaling uitblijft.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Safety Speakers verstrekte adviezen en
verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten zijn invloed vallen. Ofschoon de
overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
wordt uitgevoerd, kan Safety Speakers derhalve geen garanties geven met betrekking tot de
resultaten van de door Safety Speakers verstrekte adviezen en verrichte diensten.
9.2 Maakt Safety Speakers, of begaat een door Safety Speakers ingeschakelde derde, bij de uitvoering
van de opdracht een fout, dan is Safety Speakers tegenover de opdrachtgever voor de door deze
geleden schade aansprakelijk voor zover die schade het rechtstreekse en directe gevolg is van de
door Safety Speakers of de ingeschakelde derde, gemaakte fout. Onder fout wordt verstaan:
nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden begaan bij de uitvoering van de
overeenkomst, welke fouten onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en ervaring
en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen
worden vermeden.
9.3 Op natuurlijke personen, verbonden aan Safety Speakers rust geen enkele aansprakelijkheid, verband
houdend met de overeenkomst of aan de uitvoering daarvan.
9.4 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat geen enkele vordering of aanspraak van
welke aard dan ook, verband houdend met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, wordt
ingediend of geldend gemaakt anders dan door de opdrachtgever zelf tegen de rechtspersoon
Safety Speakers. Voor zover natuurlijke personen verbonden aan Safety Speakers of door Safety
Speakers voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden niettemin worden
aangesproken door de opdrachtgever kunnen deze zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle
aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij
zelf bij de overeenkomst partij.
9.5 De opdrachtgever zal Safety Speakers, aan hem verbonden natuurlijke personen en de voor de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, vrijwaren tegen iedere aanspraak van
derden in verband met de uitvoering door Safety Speakers van de overeenkomst, in zoverre die
aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens Safety Speakers.
9.6 Behoudens opzet van Safety Speakers of zijn leidinggevenden is aansprakelijkheid van Safety
Speakers voor bedrijfs-, gevolg-, of indirecte schade te allen tijde uitgesloten.
9.7 Safety Speakers is niet voor schade, in welke vorm dan ook, aansprakelijk indien:
de opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt
de opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten heeft aangebracht die niet door Safety Speakers
zijn geautoriseerd;
de opdrachtgever optredende onvolkomenheden niet onmiddellijk heeft gemeld, zodat Safety Speakers
niet de geëigende maatregelen heeft kunnen treffen om de schade te voorkomen of te beperken.
9.8 In alle gevallen waarin Safety Speakers niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal
deze nooit hoger zijn dan de prijs die is overeengekomen in verband met de diensten waardoor of
in verband waarmee de schade is veroorzaakt.
9.9 Iedere vordering jegens Safety Speakers, behalve die welke door Safety Speakers wordt erkend,
vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering doch in elk
geval na verloop van twaalf maanden na de datum van de eindfactuur van Safety Speakers.

10 Overmacht
10.1 Safety Speakers is niet aansprakelijk indien en voor zover opdrachten uit overeenkomsten niet
kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde
oorzaak en omstandigheid die redelijkerwijs niet voor het risico van Safety Speakers behoort te
komen, waartoe vertraging bij of tekortkoming door zijn leveranciers, vervoersproblemen en
werkstakingen behoren.
10.2 Indien Safety Speakers door overmacht niet in staat is de overeenkomst (tijdig) uit te voeren, heeft
Safety Speakers het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of, bij blijvende
verhindering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden
te verklaren zonder dat Safety Speakers jegens opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding
is verplicht.
10.3 Indien op de een of andere wijze belangenverstrengeling optreedt aan de zijde van Safety Speakers
bij de uitvoering van de opdracht dan zal Safety Speakers dit direct aan de opdrachtgever(s)
melden. Deze belangenverstrengeling kan ook optreden indien verschillende opdrachtgevers Safety
Speakers een verzoek doen tot dienstverlening met betrekking tot dezelfde situatie. Safety
Speakers behoudt zich te allen tijde het recht voor om alsdan voor een van de partijen op te treden.
Safety Speakers zal zich in dat geval inspannen om voor de andere partij(en) een geschikte
dienstverlener te vinden.

11 Garantie
11.1 Garantieverplichtingen gelden voor zover zij uitdrukkelijk, schriftelijk en voor een bepaalde termijn
zijn overeengekomen.
11.2 De garantie bestaat uit de gehoudenheid van Safety Speakers tot het herstellen van fouten en
gebreken aan het product c.q. het opnieuw verrichten van de dienst c.q. het alsnog bereiken van
het gestelde doel.
11.3 De in de voorafgaande leden van dit artikel neergelegde garantieverplichting strekt zich niet uit tot
afnemers van opdrachtgever.
11.4 De garantieverplichting vervalt indien:
• opdrachtgever zich niet strikt aan zijn contractuele verplichtingen houdt;
• opdrachtgever wijzigingen in de geleverde producten of diensten heeft aangebracht die niet door Safety
Speakers zijn geautoriseerd;
• de opdrachtgever optredende onvolkomen – heden niet onmiddellijk aan Safety Speakers heeft gemeld.
11.5 Indien een van de partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst,
anders dan in het vorenstaande bepaalde, zal de andere partij dienaangaande schriftelijk en
aangetekend bericht zenden en de in gebreke zijnde partij gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij
binnen de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit de
overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting
na te komen.

12 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of hiermee samenhangende overeenkomsten,
zullen, met uitsluiting van enig ander forum, worden beslecht door de bevoegde rechter in
Nederland.
12.2 Op alle betrekkingen tussen Safety Speakers en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Boek uw veiligheidsspreker via Safety Speakers

Boek nu onze prikkelende, beeldende en overtuigende sprekers voor een lezing, workshop of als dagvoorzitter. Stuur een mail naar info@safetyspeakers.nl

Chat openen
Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp voor meer vragen of informatie over onze sprekers